T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ordu İl Sağlık Müdürlüğü Fatsa Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ordu İl Sağlık Müdürlüğü Fatsa Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Sivil Savunma Birimi

Güncelleme Tarihi: 12/11/2018

SİVİL SAVUNMA BİRİMİ

      Kurumun üst yöneticisi tarafından hizmetleri yürütebilir nitelikte bir personel; 6/3150 Sayılı Tüzüğün 67 nci maddesi gereğince Sivil Savunma Amiri olarak görevlendirilir. 
      Kurumumuzda sivil savunma, seferberlik ve savaş hali afet ve acil durum koruyucu güvenlik hizmetlerinin koordinasyonu Sivil Savunma Amiri tarafından sağlanır.
      Hastanemiz Sivil Savunma Hizmetleri Sivil Savunma Amiri Melisa Nur ŞEN tarafından yürütülmektedir.


SİVİL SAVUNMA BİRİMİNİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Olabilecek afet ve acil durumlarda koordinasyonu ve düzeni sağlamak amacıyla yılda bir defa Hastane HAP (Acil Durum ve Afet Planı) hazırlanıp İl Sağlık Müdürlüğü’ne onay için gönderilmektedir.
Binamızda bulunan KBRN (Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer) ünitesi,tüm yangın söndürme ekipmanları, acil çıkışlar ve yönlendirmeler birimimiz tarafından düzenli olarak kontrol edilip eksiklikler ve aksaklıklar giderilmektedir.
Kurumda, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasını sağlar ve yangın önleme tedbirlerini denetler. 
Kurumumuz ile Bakanlıklar, Merkez Teşkilatları açısından AFAD Başkanlığı, Yerel Teşkilatlar açısından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile diğer Kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlar.
Ordu İl İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Birimi tarafından yılda en az bir kez  ” Temel Yangın Güvenliği”  eğitimi verilip yangın tatbikatları yapılmaktadır.
Tüm Hastane çalışanlarına acil ve afet konuları hakkında bilgilendirilmek üzere belirli aralıklarla  “ KBRN ,  HAP, YOTA (Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması), Acil Durum Kodları, Temel Yangın Güvenliği, Temel Afet Bilinci, Acil Durum Ve Afet Triajı”  eğitimleri verilmektedir.
Olası afet durumlarında görev alacak ve olaya müdahale edilecek ekipler HAP gereğince birimimiz tarafından belirlenmiş olup eğitimleri verilmektedir.
Görev Yürüttüğü Kurumun Tahliyesini planlar ve Koordine eder.
Sivil Savunma Amiri Görev Yürüttüğü Kurumun Tesis ve binalarının Sivil savunmaya ilişkin planlamasını Tüm birimlerle koordine ederek yapar. Güncelliğini sağlar.
Görevlerini mevzuat çerçevesinde yapmaya, yaptırmaya, denetlemeye, takip ve koordine etmeye yetkili ve sorumludur.

Sivil Savunma Birimi C blok zemin katta hizmet vermektedir.

İletişim:  0452 423 65 00
Dahili:  1061