Hasta Hakları ve Sorumlulukları

HASTA HAKLARI;

Sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan fertlerin, sırf insan olmaları nedeniyle sahip bulundukları ve T.C. Anayasası, milletlerarası antlaşmalar, kanunlar ve diğer mevzuat ile teminat altına alınmış haklarını ifade eder.
HAKLARINIZ;
 Sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı
 Bilgi isteme hakkı
 Sağlık kuruluşunu, seçme ve değiştirme hakkı
 Personeli tanıma, seçme ve değiştirme hakkı
 Öncelik sırasının belirlenmesini İsteme hakkı
 Tıbbi gereklere uygun teşhis tedavi alma hakkı
 Tıbbi gereklilikler dışında müdahale yasağı hakkı
 Ötenazi yasağı
 Mahremiyete saygı gösterilmesi hakkı
 Rıza olmaksızın tıbbi ameliyeye tabi tutulmama hakkı
 Bilgilerin gizli tutulması hakkı
 Müracaat şikayet dava açma hakkı
 Tıbbi müdahalede hastanın rızasının alınması hakkı
 Tedaviyi durdurma ve reddetme hakkı
 Tıbbi araştırmalarda rıza alınması hakkı
 Güvenliğin sağlanması hakkı
 Dini vecibeleri yerine getirebilme ve dini hizmetlerden yararlanma hakkı
 İnsani değerlere saygı gösterilmesi ve ziyaret hakkı
 Refakatçi bulundurma hakkı
 Hizmetin sağlık kurum ve kuruluşu dışında verilmesi hakkı
BİR YERDE HAK VARSA HEMEN YANI BAŞINDA SORUMLULUK DA VARDIR.

HASTA SORUMLULUĞU;

Hastanın bir sağlık kuruluşuna başvurmadan ve başvurduktan sonraki süreçte yerine getirmesi gereken ödev ve yükümlülüklerdir.

SORUMLULUKLARINIZ;


Hasta;
 Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder.
 Yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, gördüğü tedavilerive tıbbi müdahaleleri, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve sağlığıyla ilgili bilgileri mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru olarak verir.
 Hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelir ve tedavisinin gidişatı hakkında geri bildirimlerde bulunur.
 Randevu tarih ve saatine uyar ve değişiklikleri ilgili yere bildirir.
 İlgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile diğer hastaların ve personelin haklarına saygı gösterir.
 Personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmaz.
 Haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun yaşadığında
Hasta Hakları Birimine başvurur.
Hasta Hakları Birimi
Tel:(0452) 423 6500/3725
Hasta hakları konusunda başvuru yapmak için ;
https://hastahaklari.saglik.gov.tr/adresinden başvuru yapabilirsiniz.
HASTA HAKLARI İLE İLGİLİ BİLGİ ALMAK İÇİN SAĞLIK BAKANLIĞI İLETİŞİM MERKEZİ 184’Ü ARAYABİLİRSİNİZ